4 oct 2018

Een veel gestelde vraag vanuit de huurders is : Wat kunnen jullie nu eigenlijk voor mij betekenen ?
Vanuit de Woonbond en andere huurdersorganisaties wordt vaak de vraag gesteld of de samenwerking met SWZ nog een beetje successen genereerd
Vanuit het netwerk van corporatie-directeuren en belanghebbenden wordt geinformeerd naar de organisatie van de huurdersbelangen en hoe de samenwerking loopt.
Vanuit het bestuur kan ik kijkend naar de onderstaande lijst van resultaten alleen maar trots zijn op de succesen in de samenwerking met huurders, gemeente, bewonerscommissies, belangenverenigingen in de BHVZ en de corporatie SWZ. Onderstaand de huurdersbelangenbalans van de afgelopen jaren:

SWZ en de Woonkoepel hebben een samenwerkingsovereenkomst waarbij afspraken zijn gemaakt over de instemming en het adviesrecht van de Woonkoepel. Daarnaast zijn er nog andere momenten waarop de Woonkoepel invloed heeft gehad op het beleid van SWZ. Het gaat hierbij om zaken waarbij de Woonkoepel formeel advies heeft uitgebracht, maar ook om zaken die via de overlegvergadering aan de orde zijn gesteld.

In een aantal situaties ging het om zaken waarbij van meerdere kanten (Woonkoepel, vragen van individuele huurders, medewerkers SWZ of gemeente) het onderwerp in beeld kwam bij SWZ, maar is het advies van de Woonkoepel ondersteunend geweest aan het resultaat. 

 1. Behaalde resultaten
 2. a) De rioolheffing. De Woonkoepel heeft aangegeven dat zij niet zal instemmen met het doorbelasten van de rioolheffing naar individuele huurders. 
 3. b) Zonnepanelen. Vanaf 2014 heeft de Woonkoepel gevraagd om het aanbieden van zonnepanelen aan individuele huurders. Mede door dit verzoek, heeft SWZ hier beleid voor ontwikkeld en zijn wij begonnen met het aanbieden van zonnepanelen buiten diverse projecten om.
  Zonnepanelen Pierik: huurster melde zich bij de Woonkoepel en SWZ om in de hele straat zonnepanelen te krijgen. We zijn in gesprek gegaan en de panelen liggen er inmiddels op.
 4. c) Duurzaamheidsmaatregelenin VvE’sen bij andere koopwoningen 
  In ons duurzaamheidsbeleid hadden we geen duurzaamheidsmaatregelen voor de complexen die we wilden verkopen. Mede op verzoek van de Woonkoepel zijn deze maatregelen nu wel opgenomen in de meerjarenraming en worden de woningen, indien nodig, energetisch verbeterd.
 5. d) Inwoning:
  Aanpassen van teksten op de website over inwonende kinderen.
 6. e) Huurverhoging 2013-2018:
  2013: SWZ vraagt de maximaal toegestane huurverhoging, inclusief de inkomensafhankelijke huurverhoging. Er kwam een negatief advies van de Woonkoepel. SWZ heeft dit naast zich neergelegd.
  2014: SWZ vraagt de maximaal toegestane huurverhoging, na advies van de Woonkoepel zijn de percentages verlaagd. 
  2015: De Woonkoepel spreekt vooraf haar zorgen over de betaalbaarheid uit. SWZ vraagt een inflatievolgende huurverhoging voor de doelgroep van beleid en de maximale inkomensafhankelijke huurverhoging voor hogere inkomensgroepen. Daarbij wordt, mede op verzoek van de Woonkoepel, voor alle groepen, wel afgetopt op € 710,68.
  2016: Na bespreking met de Woonkoepel komen we tot de volgende huurverhoging: inflatievolgend voor de doelgroep, inflatievolgend voor de middengroep en inkomensafhankelijk voor de hogere inkomens. Daarbij wordt, voor alle groepen, wel afgetopt op € 710.
  SWZ had voorgesteld om voor het eerst een koppeling te maken met de kwaliteit van de woning, zoals ook de gedachte is van de huursombenadering. Goedkopere woningen met veel kwaliteit zouden dan een iets hogere huurverhoging krijgen en duurdere woningen met minder kwaliteit zouden dan een iets lagere huurverhoging krijgen. De Woonkoepel gaf aan dit liever niet te willen in 2016 en alle huurders met een inkomen tot € 44.360 een inflatievolgende huurverhoging te geven. SWZ heeft dit overgenomen.

2017: Na bespreking met de Woonkoepel komen we tot de volgende huurverhoging: inflatievolgend voor de doelgroep, inkomensafhankelijk voor de hogere inkomens (vanaf rond de € 40.349). De middengroep wordt niet meer apart onderscheiden bij de uitvraag bij de belastingdienst. De huur voor de lagere inkomens wordt afgetopt op € 710 en voor de hogere inkomens op € 710 plus inflatie. 

2018: SWZ vraagt een inflatievolgende huurverhoging voor de doelgroep en – na het overleg met de Woonkoepel – gematigde inkomensafhankelijke huurverhoging voor hogere inkomens. Ook dit jaar vindt er aftopping plaats op € 710 +2x inflatie.

 1. f) Herijkt ondernemingsplan 2015-2017: 
  SWZ vraagt eind 2015 advies op haar herijkte Toekomstvisie.
  Mede op advies van de Woonkoepel hebben wij onze doelgroep verruimd met de huishoudens met een inkomen tussen de € 36.000 en € 41.000. We wijzen deze groep ook beperkt woningen toe.

Op de overige punten adviseert de Woonkoepel positief.

 1. g) Aanpassing verkoopvijver 2016.
  SWZ heeft in 2016 haar verkoopvijver verkleind. Op verzoek van de Woonkoepel zijn een paar complexen extra uit de selectie gehaald.
 2. h) Aandacht voor het voorkomen van segregatie. 

Dit is op diverse manier gebeurd, oa in advies over prestatieafspraken. Mede hierdoor zijn wij gestart met de pilot in Dieze en Holtenbroek en kunnen ook mensen met een inkomen uit arbeid voor woningen in deze wijken in aanmerking komen.

 1. i) Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud (2016):
  Mede op advies van de Woonkoepel is het reglement aangepast en wordt niet meer de gehele vergoeding verrekend met eventuele achterstanden.
  “SWZ zal vergoedingen die in het kader van dit reglement worden verstrekt niet verrekenen met andere openstaande vorderingen, tenzij de huurder hierom verzoekt. SWZ kan ipvgeld uit te keren garant staan voor uitvoering van diensten waarvan de kosten met de vergoeding worden verrekend.”
 2. j) Prestatieafspraken 2016-2019:
  De huurdersbelangenverenigingenzijn gesprekspartners bij de prestatieafspraken. Zij hebben de afspraken mede ondertekend.
 3. k) Woonlastenfonds (2016-2017): 
  Samen met de gemeente, corporaties en huurdersbelangenverenigingenis de betaalbaarheidsagendauitgewerkt en het woonlastenfonds ingesteld. Op aandringen van de Woonkoepel is het nu verlengd.
 4. l) Scheiding DAEB / niet-DAEB(2016/2017):
  De Woonkoepel komt voortvloeiend uit de Woningwet met een heldere zienswijze voor het ministerie en geeft een positief advies op het scheidingsvoorstel van SWZ.
 5. m) Mechanische ventilatie(2017): 
  Aandacht voor het schoonmaken van de ventilatiekanalen e.d.
 6. n) Toekomstvisie 18+:
  De Woonkoepel heeft input gegeven aan de Toekomstvisie en zij hebben een positief advies gegeven.
 7. o) Huurvoorwaarden SWZ (2018):
  De Woonkoepel stemt in met de nieuwe huurvoorwaarden van SWZ.
 8. p) Afrekening glasverzekering:
  SWZ stelt een, administratieve, aanpassing voor bij de afrekening glasverzekering. De Woonkoepel stemt hiermee in.
 9. q) Verhuur aan instellingen (2017-2018). 
  De Woonkoepel heeft ervoor gezorgd dat dit punt in de prestatieafspraken is opgenomen

 

Mochten er nu nog vragen zijn, over het belang van een goede huurdersvertegenwoordiging, bezoek ons dan in het huurderscafé of op onze ALV 

 

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.