5 dec 2019

Tekst : Gerrit- Jan Mondria (weblog Zwolle)
Foto : Peter Denekamp

De Zwolse woningcorporaties (deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ), vertegenwoordigers van de huurders (Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen, Centrale Huurdersraad Openbaar Belang en de Woonkoepel van SWZ) en de gemeente Zwolle ondertekenden donderdag 5 december de prestatieafspraken.

De prestatieafspraken gelden voor de periode 2020 – 2023. De afspraken zijn op hoofdlijnen, de nadere uitwerking daarvan voor het komende jaar staan in de jaarschijf 2020. In de prestatieafspraken en de jaarschijf leggen de partners vast hoe ze omgaan met de opgaven waar Zwolle voor staat. De Zwolse opgaven voor wonen liggen de komende jaren op de volgende gebieden: De groei van de stad, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen en zorg en duurzaamheid, energie en klimaat.

Zwolle groeit hard: de vraag naar woningen neemt toe en de prijzen stijgen. Voor de komende jaren is het doel dat 30% van de groei van woningen in Zwolle bestaat uit sociale huur en goedkope koopwoningen. Bij ieder nieuw project of gebiedsontwikkeling zit daarom ook een woningcorporatie aan tafel. Het uitgangspunt 30-40-30 (30 procent goedkoop, 40 procent middelduur en 30 procent duur) blijft van toepassing, tenzij voor het gebied of de wijk waar het project deel van uitmaakt een andere verdeling passender is. In de prestatieafspraken is vastgelegd dat er in de komende drie jaar minimaal 700 nieuwe sociale woningen gebouwd worden. Dit laatste is onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek.

Zwolle is een stad waar iedereen een passende woning moet kunnen vinden, zich prettig moet kunnen voelen in zijn of haar woonomgeving en waar mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen: Zwolle is een solidaire leefstad. De afspraken in de jaarschijf gaan onder andere over de verdeling van woonruimtes. Komend jaar zoeken de corporaties naar meer flexibiliteit om de doorstroming te bevorderen en de match van vraag en aanbod te vergroten.

De corporaties stimuleren steeds meer buurtinitiatieven, zoals geveltuinprojecten en Burendag. Ook gaan de corporaties de wijken in om bewoners op te zoeken en het gesprek aan te gaan. 
Daarnaast gaan de partijen komend jaar samen aan de slag met de meest urgente onderwerpen voor wonen en zorg: woningaanpassingen en de uitstroom vanuit beschermd wonen (mensen die vanuit beschermd wonen een nieuwe woonplek zoeken).

De duurzaamheidsopgave is groot en de verduurzaming van woningen heeft prioriteit. Het komend jaar verduurzamen de corporaties in totaal 990 woningen. Corporaties zijn belangrijke partners in de energietransitie. De gemeente Zwolle en de corporaties werken daarom nauw samen aan de duurzame stad, zoals bij de uitwerking van de warmteplannen voor de verschillende wijken.

Data geven inzicht en vormen zo de basis voor het beleid in de sociale woningbouw. De komende jaren brengen de partijen data die van belang zijn voor de sociale woningbouw in Zwolle zoveel mogelijk bij elkaar in de applicatie WoonInzicht. Zo komt beleidsinformatie voor iedereen beschikbaar en kunnen de partners in de stad nog slimmer samenwerken.

Luister hier naar het interview van RTV Focus met Monique Boeijen (SWZ)

Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.