17 apr 2020

Met grote aandacht heeft het bestuur van de Woonkoepel de kamerdebatten gevolgd die deze week gevoerd werden met oog op de financiële  gevolgen voor onze huurders die veroorzaakt worden door het corona virus. We kunnen inmiddels wel concluderen dat de gevolgen van dit verwoestende virus nog lange tijd voor een ieder en dus ook voor onze huurders voelbaar zijn.
In de kamerdebatten werden tijdelijke huurcontracten, het maatwerk bij inkomstenverlies van de huurders en de huurverhoging van juli 2020 besproken.
Daarnaast heeft het NIBUD tips gepubliceerd in de CORONA geldwijzer om de financiële problemen het hoofd te kunnen bieden , ook daarvoor is onder dit artikel een link geplaatst.
Ook is de roep van de Woonbond, de corporaties en de huurdersbelangenverenigingen en de oppositiepartijen steeds heftiger hoorbaar geworden om eindelijk eens de verhuurdersheffing af te schaffen. Het afschaffen van deze inmiddels achterhaalde en onzinnige wetsmaatregel zou betalingsproblemen voor huurders voorkomen en er ook voor zorgen dat de bouwopgave en de verduurzaming van woningen niet in gevaar komt . Afschaffing van de verhuurdersheffing zorgt voor meer huurwoningen, bouwgaranties en werkgelegenheid voor de bouwsector en financiële ruimte voor huurders en verhuurders.
De documenten die de gezamenlijke huurdersbelangenvereningingen stuurden, en de ingediende moties daarvoor staan onder dit artikel. 

(Bron vermelding: tweedekamer.nl.  Nibud.nl)

   

Advies : Tijdelijke huurovereenkomsten verlengen

Een wet moet voorkomen dat huurders met een tijdelijk huurcontract tijdens de coronacrisis op zoek moeten naar een nieuwe woning. De Kamer debatteerde deze week met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over haar voorstel.

Het wetsvoorstel regelt dat huurders eenzijdig om een verlenging van maximaal drie maanden kunnen vragen als hun huurovereenkomst na 12 april 2020 en vóór 1 juli 2020 afloopt. Ook verhuurders krijgen die mogelijkheid, maar daar moet de huurder dan wel mee instemmen. In de huidige situatie kan een tijdelijk contract alleen worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Ronnes (CDA) verwelkomt het voorstel: je kunt niet van huurders verwachten dat ze nu op zoek moeten naar andere woonruimte. Kops (PVV) ziet het wetsvoorstel als “heel kleine pleister op een gapende wond”, namelijk de onbetaalbare huren op de woningmarkt.

Het is misschien vreemd dat de overheid met het voorstel ingrijpt in lopende contracten, zegt Koerhuis (VVD), maar "we beleven ongekende tijden". Hij wijst op de uitzonderingen waaronder de verhuurder een verlengingsverzoek mag afwijzen, bijvoorbeeld als die een woning zelf wil betrekken.

Huurders krijgen één week de tijd om verlenging aan te vragen na aanzegging van het huurcontract. Dat is misschien te krap, denkt Bisschop (SGP). Maar als huurder en verhuurder er niet uitkomen, moet de rechter de tijd hebben om zich uit te spreken, legt Ollongren uit. Daarom is voor deze termijn gekozen.

Advies : Maatwerk bij betaalachterstanden

We moeten voorkomen dat mensen vanwege de coronacrisis dakloos worden, benadrukt Dik (ChristenUnie). Zij pleit voor maatwerk bij betalingsachterstanden. De minister heeft met de brancheorganisaties van verhuurders afgesproken dat zij huisuitzettingen zo veel mogelijk zullen voorkomen, behalve bij criminele activiteiten of extreme woonoverlast.

Van Eijs (D66) wil weten hoe de minister in de gaten houdt of de maatregelen voldoende zijn. Daar hoopt de minister in het reguliere overleg met verhuurders, gemeenten en de rechtspraak achter te komen. Zij ziet het als een morele plicht dat een verhuurder tijdens de coronacrisis probeert om met een huurder tot een oplossing te komen.

Advies : Huurverhoging uitstellen

Bevries de aanstaande huurverhogingen door woningcorporaties. Dat stellen Beckerman (SP), Nijboer (PvdA) en Smeulders (GroenLinks) voor om diegenen die vanwege de coronacrisis in financiële problemen komen te beschermen.
Een aantal corporaties in deze regio en onze stad heeft inmiddels besloten om de huurverhoging in te voeren per 1 oktober 2020 in plaats van de gebruikelijke datum van 1 juli

Ollongren neemt het voorstel niet over. Zij ziet tegemoetkoming in het inkomen als de beste manier om mensen bij te staan. Ze vreest ook dat de bouwopgave en de verduurzaming van woningen in gevaar komen als corporaties de huren niet mogen verhogen.

De verhuurdersheffing

Met de parlementaire enquete van 2011/2012 nog vers in het geheugen, waarin diversen partijen en corporatiedirecteuren aangesproken werden op de ontstane chaos in het huurderslandschap, nam de overheid rigoureuze maatregelen. 
De onaanvaardbare beleggingsstrategiën, verrijkingsbonussen leidde tot een invoering van de woningwet in 2015, waarin meer toezicht en  regelgeving van kracht werd.
En oh ja..... ook moest het ontstane financiële gat van ruim 2 miljard door die malafide handelswijze ook nog terug betaald worden....niet door de veroorzakers maar door de gezamelijke verhuurders.
Daarvoor werd de verhuurdersheffing ingevoerd, een kostenpost voor de corporaties die zij ook weer doorbelastte in de huurprijs.
Zo betaalt elke huurder ruim 700 euro per jaar, dat met karrevrachten euro’s in de bodemloze put in den Haag afgeleverd wordt.
De zichzelf verrijkende veroorzakers bleven verder buiten schot, of moesten op zoek naar een andere baan. Veelal verlieten ze zonder zichtbaar schaamrood met piepende bandjes van hun door ons betaalde Maserati’s  de parkeergarage bij de parlementaire enquete.       

De verhuurderheffing is een belasting op sociale woningverhuur, die geheven wordt sinds 2013. De heffing was oorspronkelijk ontworpen als tijdelijke belasting voor alle vastgoedbezitters om de schatkist opnieuw te vullen na de redding van ABN-AMRO, Fortis en SNS REAAL, maar is sindsdien een permanente belasting geworden die alleen voor sociale verhuur geldt, in lijn met een beleidsvisie waarin marktwerking als ideaal geldt en sociale huur als niet marktconform.

De Wet van 3 juli 2013, houdende invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) bepaalt dat de verhuurder van 11 of meer woningen met een huurprijs beneden de liberalisatiegrens per jaar een heffing betaalt van een percentage van het belastbare bedrag. Het belastbare bedrag is de som van de WOZ-waarden van de huurwoningen, verminderd met 10 maal de gemiddelde WOZ-waarde van die huurwoningen, of anders berekend: het aantal woningen verminderd met 10, maal de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen.

De oorspronkelijke wet gold alleen voor het jaar 2013, en is ingegaan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Het tarief is 0,014% (dit is na een verhoging bij nota van wijziging, eerst werd voorgesteld 0,0014%). Eerst regelde het wetsvoorstel ook een veel hogere heffing voor latere jaren, maar naar aanleiding van de behandeling in de Eerste Kamer is ook de Wijziging van de Wet verhuurderheffing (ook aangeduid als novelle Wet verhuurderheffing) aangenomen, die het voorstel beperkte tot 2013.

Aangenomen in de Tweede Kamer werd de Wet maatregelen woningmarkt 2014. Die bevatte een technische wijziging van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer. Omdat het debat in de Eerste Kamer zou kunnen worden bezwaard met een discussie over de vraag of daarom een tweederdemeerderheid noodzakelijk is voor aanneming van het wetsvoorstel, is dit onderdeel uit de wet verwijderd, en als Wet maatregelen woningmarkt 2014 II opnieuw ingediend bij, en aangenomen door, de Tweede Kamer, en vervolgens aangenomen door de Eerste Kamer, hetgeen resulteerde in de Wet van 18 december 2013 tot invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014 II).

Sinds 2016 betalen woningcorporaties zo'n €720 heffing per woning per jaar, hetgeen de Nederlandse overheid jaarlijks circa €1,7 miljard oplevert. Samen met een wijziging in het puntensysteem (2015) en een aantal andere factoren heeft de heffing gezorgd voor een stijging van de gemiddelde sociale huur met €480 per jaar, ondanks dalend reëel inkomen van de huurders en dalende grondprijzen.

De roep om verlaging en afschaffing van de verhuurdersheffing was al hoorbaar bij de Woonbond en in diverse commentaren. In november 2019 kwam ook de roep vanuit de gemeenteraden

ZIe hier de motie in de friese gemeente Waadhoeke van 14 november 2019

In de gemeenteraad van Zandvoort stond de verhuurdersheffing op 25 februari 2020 op de agenda, en besluit volgde

De aangenomen motie lees je hier

De gezamenlijke zwolse huurdersverenigingen van openbaar belang, deltaWonen en SWZ besloten in een overleg om ook de directeur/bestuurders van hun corporatie aan te schrijven met de noodzakelijke roep om actie

Lees hier de brief die begin april naar SWZ gestuurd is

De snelle rekenaars onder ons hebben inmiddels al kunnen concluderen dat met de jaarlijkse storting van 1,7 miljard vanuit de begroting van de corporaties binnen anderhalf jaar het ontstane gat van ruim 2 miljard van de malafide praktijken elders, door de huurders al ruimschoots is gedicht.
Zeker in deze moeilijke tijden zou teruggave aan die huurders gewoon eerlijk zijn. Daarnaast kunnen er ook plannen voor verduurzaming en nieuwbouw van huurwoningen door de corporaties gerealisereerd worden.
Zo houden we eerlijke huurprijzen, en helpen we tevens de bouwsector na deze crisis aan een gunstige opstart zonder een toename van werklozen.

Voor het zover is.....helpt het NIBUD met geldbesparende tips om deze coronaperiode door te komen.

Klik hier voor de geldwijzer 

 

 Meer nieuws

logo swz 

DE WOONKOEPEL IS DE HUURDERSVERENIGING VAN SWZ

© Copyright woonkoepel-zwolle.nl

contact - website door CliqidOok een website als deze? Klik voor de website van Cliq id - online specialisten.